Hem Sivuilla Soumeksi Visit our english pages. o2-gruppens logo, representeras av Syre-molekylens parbildning av 2 atomer
Tyvärr är sidan ännu under konstruktion. Tyvärr är sidan ännu under konstruktion.
o2-gruppens logo, representeras av Syre-molekylens parbildning av 2 atomer

Självdriven Syrepump.
O2verket, Syreverket, numera ochså kallad Webap. Kärt barn har många namn. Detta är den vågdrivna pumpen Syreverket, för att syresätta vattnet i Östersjön, den använder vågenergi för att pumpa stora volymer syrerikt ytvatten, till syrefritt djup av val. Syreverket har inga rörliga delar och ingen extern kraftkälla, allt drivs med vågornas energi. Syreverket / Webap genomgår just nu pilot tester av statligt grundade, och finansierade IVL, som numera kallar det "sin"innovation, inget erkännande har getts till o2gruppen officiellt. Vi på O2gruppen tackade dock nej till privat finansiering av syreverket / Webap, eftersom vi anser att det skule fördärva salthalten än mer i Östersjön. På den tiden Syreverket / Webap uppfanns och testades av O2gruppen, kunde vi inte nå en rimlig teknisk lösning på problemet med saltutspädningen, ett par år senare tillkom dock Salthalts-boostern och Bromsskärmen och även Ålandsvingen som löser flera av dessa problem, helt utan pumpning. Om en lösning skall vara möjlig, måste salt tillföras anser vi, se Saltlåset Givetvis kan man använda Syreverket / Webap till de grundare bottnarna, men då blir det enklare och billigare att använda sig av Ålandsvingen. Innovation av Stefan Nyström och Peter Kjaerboe 2005 efter inspiration av danska Wavedragon.


Byggkostnaden är 1 Miljoner €uro.
Kapciteten ar 5 kubik kilometers pumpvolym per år.Principen för syresättningen är att man konstruerar ett vågenergi-pumpverk, ett så kallat Syreverk / Webap, som med vågornas hjälp pumpar stora mängder syrerikt vatten ned till de nivåer där syresättning behövs.Ingen yttre energikälla förutom naturens egen behövs och gör att processen är helt ren och inte skapar dolda miljöproblem. Preliminära beräkningar har gett att ca 85 st syreverk / Webap kommer att behövas för att balansera Östersjöns vatten.

Målsättningen är att syresätta vattnet i Östersjön. På grundare vatten genom att forcera en blandning mellan syrerikt ytvatten och syrefattigt bottenvatten och syresätta de bottnar som inte omfattas av saltare vatten under den så kallade haloklinen. Samtidigt sker då en forcering av förbränning av gödningsmedel. Detta kräver syre. Ett överskott av syre kommer att finnas för tillväxt.

Syreverken konstrueras i betong, och är en artificiell strand, där vågornas kraft omvandlas till tryck, som i sin tur pumpar det syrerika vattnet genom en slang ned i havet. Vågorna lyfts på den artificiella stranden i syreverket och slår in i den reservoar som sedan leder vattnet vidare mot djupare nivåer.

Ett övertryck skapas gentemot det omgivande medelvattenståndet, och driver processen helt automatiskt utan regleringar och mekaniska komponenter. Inga rörliga delar behövs vilket borgar för ett enkelt handhavande och minimalt med service. syreverk förankras på lämpliga platser, flertalet tillsammans, och genererar den mängd syresatt vatten som behövs för att eliminera problemet med syrebristen i Östersjön Nackdelen att salyhalten decimeras ytterligare kan dock inte negligeras, och måste anses vara systemets akilleshäl.

Enligt den statistik vi studerat sjunker salthalten alltjämt efter att vattenkraften introducerades på 50 talet. Att staten äger vattenkraften, kan vara en av anledningen till att få talar om detta, eftersom staten ochså står för de pengar som de flesta forskare inom området får till anslag för sin forskning. Det skulle till en ordentlig diskussion av problemet med den alltjämnt sjunkande salthalten i Östersjön, eftersom den leder till än fler problem, för det marina livet och funktionen av Östersjön.

Syrebrist

 När salthalten sjunker till under 11 promille sjunker torskens ägg till botten, och dör av den syrebrist sm råder där. Det är därför av yttersta vikt at salthalten inte späds ut än mera.

 

Syreverk för grundare vattendjupWebap, en vågdriven pump.
  1. Havets vågor, tvingar upp vatten i en reservoar i det flytande syreverket som är utankrat i havet.
  2. Reservoarens yta ligger högre än det omgivande havets medelvattenstånd.
  3. Övertrycket som skapas gör att reservoarens vatten automatiskt pumpas ner genom slangar.

 
 
 

 

 

Visit our english pages.